Izdelki za knjižnice

INFOLIT – INFormacije in LITeratura

Programski paket INFOLIT je celovita programska rešitev, ki je namenjena specialnim in malim knjižnicam pa tudi tistim, ki morajo uporabnikom v ustanovi ali podjetju nuditi gradiva in informacije o različnih vrstah gradiv.

Ker je program Infolit namenjen zelo širokemu krogu uporabnikov, vrste gradiv določite sami. Tako lahko Infolit  uporabljate ne le za vodenje literature, ampak tudi za vodenje člankov, dokumentov, koristnih informacij, aktov, raziskovalnih del, slik, video medijev, seznamov programske opreme in podobno. Če so gradiva digitalizirana, lahko uporabnikom preko intraneta ali interneta poleg podatkov o gradivih ponudite tudi gradiva sama (slike, dokumente, načrte, avdio posnetke ...).

INFOLIT omogoča učinkovito in gospodarno upravljanje knjižnice, obenem pa uporabnikom knjižnice na priročen in sodoben način ponuja informacije o knjižnem fondu.

Knjižničarju oziroma upravitelju knjižnice omogoča:

  • učinkovit nadzor nabave gradiva, obnovo naročil periodičnih publikacij 
  • hitro in ekonomično obdelavo gradiva (knjige, revije, zborniki, članki ....)
  • nadzor  izposoje v ustanovi, rezervacijo gadiva in medknjižnično izposojo,
  • pregledovanje in iskanje po podatkih knjižničnega fonda 
  • izdelavo statistike izposoje in nabave ter analizo branosti 
  • inventuro gradiva
  • prenos podatkov iz drugih knjižničnih sistemov (ISO-2709)

Nabava

Infolit omogoča učinkovit nadzor nabave gradiva od prejetja zahtevka pa do končne dobave gradiva. V vseh korakih postopka so mu na voljo pregledi in poročila, ki mu pomagajo pri reševanju zamud in reklamacij. Poseben modul omogoča hitro in preprosto obnovo periodičnih publikacij, kar predstavlja velik prihranek delovnega časa.
V sklopu nabave je tudi poseben modul, ki omogoča medknjižnično izposojo od prejetja naročila do vračila gradiva knjižnici, ki je gradivo posodila.

Obdelava gradiva

Program omogoča vodenje poljubnega števila vrst publikacij (knjige, revije, zborniki, članki itd.) pa tudi drugih vrst gradiva (slike, načrti, dokumenti ...). Vrste gradiva uporabnik določi sam; število vrst ni omejeno. Podobno uporabnik sam razčleni tematska področja za gradiva in določi, ali gre za periodično ali neperiodično publikacijo, ali bo za publikacijo vodil signaturno in inventarno številko in podobno.

Podatki o literaturi vsebujejo vse običajne elemente (avtor, naslov, založba, leto izdaje, ISBN, UDK, ključne besede ...), na voljo pa so tudi polje za opombe, kjer je možno vnesti tudi povzetek ali poljubno besedilo, polje za povezavo s sitemom Cobiss in podobno. Posamezna publikacija se lahko sklicuje tudi na drugo publikacijo (na primer referenca članka na zbornik, v katerem je natisnjen).

Ob obdelavi gradiva program iz ključnih besed sam gradi bazo ključnih besed, ki je v pomoč tako pri poizvedbah kot pri vnosu naslednjih gradiv, s čimer se preprosto izognete napakam pri vnosu.

Za prvi izvod publikacije uporabnik vnaša vse podatke (avtor, naslov, založba ...), pri nadaljnjih izvodih (druga, tretja kopija ...) pa dodaja le novo signaturno in inventarno številko. Pri vnosu podatkov o inventarni številki in signaturi lahko knjižničar vnaša tudi podatke o nabavi (cena, dobavitelj), program pa lahko za poljubno obdobje izpiše promet dobaviteljev in porabljena sredstva.

Zahtevnejšim uporabnikom je na voljo tudi poseben modul Elektronski arhiv. Ta modul omogoča vpogled v digitalizirane enote, shranjene na pomnilnih medijih v vašem lokalnem omrežju (intranetu) ali na svetovnem spletu.

Vsakemu gradivu lahko pri opisu dodate tudi poljubno število internetnih povezav. Te so koristne takrat, kadar je gradivo v vaši ustanovi dostopno tudi v digitalizirani obliki (dokumenti, načrti, poročila ...) ali pa ko želite gradivo povezati z dostopnimi referencami ali povezavami na internetu (elektronska pošta, domača stran založbe, avtor, proizvajalec, dobavitelj ...).

Izposoja literature

Program omogoča nadzor izposoje gradiva. Povezava med podatki o izposojevalcih in gradivu omogoča takojšen pregled nad izposojo in s tem povezano opominjanje zamudnikov.
Program omogoča tudi posebno vrsto izposoje - trajno izposojo, kadar gre za gradivo, ki je nabavljeno samo za potrebe točno določenih uporabnikov; s tem se izognete neželenim opominom zaradi zamujanja. Poleg tega so na voljo pregledi izposojene literature po različnih kriterijih (po izposojevalcih, po literaturi, trenutno izposojeno, izposoja na dan, zamudniki ipd.).

Iz podatkov o izposoji in evidenci literature program lahko izpiše tudi nekatere podatke za letno statistiko (izposoja po vrstah literature, prirast v knjižnici, najbolj brani naslovi ...).

Ker so skrbniki manjših knjižnic pogosto zelo zaposleni, jim delo lahko olajšata tudi tiskalnik nalepk s črtno kodo in čitalnik črtne kode, ki omogočata velik prihranek časa pri izposoji in vračilu gradiva. Uvedba teh dodatkov tudi zmanjšuje število napak pri delu.

Če si uporabnik želi izposoditi gradivo, ki ga trenutno ni v knjižnici, lahko knjižničar zabeleži rezervacijo. Ko se gradivo vrne, program knjižničarja opozori, da je gradivo rezervirano. Kadar je rezervacij več, program upošteva njihov vrstni red.

Pregledi in poizvedbe

Program nudi različne preglede in izpise podatkov o literaturi po različnih kriterijih: po tipu literature, po tematskih področjih, avtorjih, založbah in iskalnih geslih (tezaver).

Gradiva je mogoče iskati tudi na podlagi različnih podatkov (leto izdaje, jezik, iskalna gesla, tematsko področje, avtor, založba ipd. ).

Vsi podatki o literaturi so vnešeni v enotni bazi podatkov, tako da lahko poizvedujete po vseh tipih naenkrat (knjige, revije ...) ali po vsakem posebej.

Poleg teh pregledov so na voljo tudi izpisi bibliografije (posameznega avtorja, oddelka, tipa ...), izpis novosti v knjižnici za izbrano obdobje, inventarna knjiga in podobno.

Statistika

Program med delom shranjuje podatke o obdelavi gradiva, nabavi in izposoji. Na osnovi zabeleženih podatkov lahko izdela različne statistike, ki jih potrebujete za letno poročilo, načrtovanje stroškov, izločanje manj uporabljenih gradiv in nabavo dodatnih izvodov.

Inventura

K urejenemu poslovanju knjižnice sodi tudi inventura. Inventuro opravite tako, da popišete vse gradivo, ki se trenutno nahaja v knjižnici, program pa na osnovi teh podatkov in podatkov o trenutno izposojenem gradivu pripravi seznam manjkajočih gradiv.

Ker je popisovanje gradiva na policah v knjižnici dolgotrajno in zamudno, lahko delo hitro opravite s prenosnim čitalnikom črtne kode, podatke pa prenesete v program. Seveda pa morate imeti v tem primeru gradivo opremljeno s črtnimi kodami.

  Na vrh strani